Đồng hồ cơ đo độ dày phôi

Đồng hồ đo độ dày tôn thép 0-10 mm, đo cơ