Panme điện tử 0-1 inch 231070/1, cấp bảo vệ IP54, thước phụ hệ inch, RS232.