Panme điện tử 0-25mm 232130, cấp bảo vệ chống nước IP65