Panme điện tử 4-5 inch inch 231074/1, cấp bảo vệ IP54, thước phụ hệ inch, RS232.