Panme điện tử 5-6 inch 231075/1, cấp bảo vệ IP54, thước phụ hệ inch, RS232.