Panme điện tử 6-7 inch 231076/1, cấp bảo vệ IP54, thước phụ hệ inch, RS232.