Panme điện tử 7-8 inch 231077/1, cấp bảo vệ IP54, thước phụ hệ inch, RS232.