Panme điện tử 8-9 inch 231078/1, cấp bảo vệ IP54, thước phụ hệ inch, RS232.