Panme điện tử 9-10 inch 231079/1, cấp bảo vệ IP54, thước phụ hệ inch, RS232.