Panme điện tử 1-2 inch 231071/1, cấp bảo vệ IP54, thước phụ hệ inch, RS232.