Panme điện tử 25-50mm 230581, cấp bảo vệ chống nước IP65, mini USB.