Panme điện tử 25-50mm 232131, chống nước lạnh, cấp IP65