Panme điện tử 10-11 inch 231080/1, cấp bảo vệ IP54, thước phụ hệ inch, RS232.