Panme điện tử 11-12 inch 231081/1, cấp bảo vệ IP54, thước phụ hệ inch, RS232.