Panme điện tử 2-3 inch 231072/1, cấp bảo vệ IP54, thước phụ hệ inch, RS232.