Panme điện tử 3-4 inch 231073/1, cấp bảo vệ IP54, thước phụ hệ inch, RS232.