Panme điện tử 75-100mm 232133 cấp bảo vệ IP65, chống nước lạnh, đo ngoài.