Panme điện tử đo trong 175-200 mm, đường kính núm xoay 18mm, bước chuyển 0.5mm.

    15.620.000