Panme điện tử đo trong 75-100 mm, đường kính núm xoay 18mm, bước chuyển 0.5mm.