Thước cặp điện tử Sylvac 2000mm, ngàm cặp 150mm. Ngàm trượt về cả 2 phía, ngàm thay được.