Thước thủy nivo 1,5m, nivo 1500mm, thước nước 1500mm.

1.540.000