Thước thủy nivo 1,8m, nivo 1800mm, thước nước 1800mm.

1.900.000