714110 Thước thủy đế từ 2m, Nivo từ tính 2000mm. Thước thủy nivo 2000mm.

2.000.000