714103 Thước thủy đế từ 500mm, Nivo từ tính 500mm. Thước thủy nivo 500mm.

2.100.000