Panme điện tử 0-25mm 231070, cấp bảo vệ IP54, thang đo hệ mét, RS232.