Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử, dưỡng đo, phụ kiện

5 trên 5

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử 500mm x 0.01mm – IP66

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo ngoài 0-500mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo ngoài 0-300mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo ngoài 0-200mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo ngoài 0-150mm

Hết hàng

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo trong 40-500mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo trong 30-300mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo trong 25-200mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo trong 22-150mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử 2.000mm, ngàm cặp đơn

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử 1.500mm, ngàm cặp đơn

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử 1000mm, ngàm cặp đơn

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử 600mm, ngàm kẹp đơn

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử 500mm x 0.01mm, mini USB