Thước cầu - Thước thẳng EDGE

Thước cầu 4m INOX – Straight EDGE Stainless steel

Thước cầu - Thước thẳng EDGE

Thước cầu 500mm INOX – Straight EDGE Stainless steel