Panme điện tử 25-50mm 231071, cấp bảo vệ IP54, thang đo hệ mét, RS232.